ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
53ಡಿ5156PDFವಿಠ್ಠಲಸಾ ಕೃಷ್ಣಸಾ ಮಗಜಿವಾಣಿಜ್ಯ/ಕೈಗಾರಿಕೆ7578/23486628/02/2008