ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
53ಡಿ6156PDFಧಪಿಬಾಯಿ ತಾರಾಚಂದ ಬೇತಾಳವಾಣಿಜ್ಯ/ಕೈಗಾರಿಕೆ75093486622/02/2008