ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
53ಡಿ7156PDFಶೆರಚೆಂದ ಶ್ರೀಕಿಶನ ಕಾಸಟ ಹಾಗೂ ಇತರರುವಾಣಿಜ್ಯ/ಕೈಗಾರಿಕೆ91453486617/06/2008