ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
53ಡಿ8156PDFಗಿರೀಶ ನಂದಲಾಲ ಭಟ್ಟಡವಾಣಿಜ್ಯ/ಕೈಗಾರಿಕೆ845+45ಎ3486629/01/2008