ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
53ಡಿ9156PDFದ್ವಾರಕಾಧೀಶ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಮಾಲಪಾಣಿವಾಣಿಜ್ಯ/ಕೈಗಾರಿಕೆ825/1ಎ3486629/01/2008