ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
53ಡಿ10156PDFಶ್ರೀಕಾಂತ ಶಿವರಾಜ ಭಟ್ಟಡ.ವಾಣಿಜ್ಯ/ಕೈಗಾರಿಕೆ845+45ಎ3486622/02/2008