ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
53ಡಿ13156PDF1)ಶ್ರೀಕಿಸನ ಶಿವಕಿರಣ ಕಾಸಟ ಹಾಗು ಇತರರು.ವಾಣಿಜ್ಯ/ಕೈಗಾರಿಕೆ82253486609/06/2008