ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
53ಡಿ11156PDFಗುರುಬಸಯ್ಯ ಶಿವಮೂರ್ತಯ್ಯ ಸೂಳಿಬಾವಿವಾಣಿಜ್ಯ/ಕೈಗಾರಿಕೆ883486616/08/2008