ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
53ಡಿ14156PDFನಂದಕಿಶೋರ ರಾಧಾಕಿಸನ ಕಾಸಟವಾಣಿಜ್ಯ/ಕೈಗಾರಿಕೆ840/1/23486622/02/2008