ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
53ಡಿ17156PDFಶ್ರೀಧರ ಶ್ರೀಗೋಪಾಲ ಮಾಲಪಾಣಿವಾಣಿಜ್ಯ/ಕೈಗಾರಿಕೆ844,44ಎ3486629/01/2008