ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
53ಡಿ33156PDF1)ಸಂತೋಷ ರಂಗನಾಥ ಕಂದಕೂರ 2)ರಂಗನಾಥ ನಾರಾಯಣಪ್ಪ ಕಂದಕೂರವಾಣಿಜ್ಯ/ಕೈಗಾರಿಕೆ9147/ಬಿ3486610/03/2008