ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
53ಡಿ34156PDFಅಬ್ದುಲಗಫಾರ ಹಮೀದ ಶೇಖವಾಣಿಜ್ಯ/ಕೈಗಾರಿಕೆ9145/ಎ/ಎ/13486613/02/2008