ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
53ಡಿ35156PDFಮಲ್ಲಮ್ಮ ಗಂ.ಸಿ .ವ್ಹಿ.ಚನ್ನೇಗೌಡವಾಣಿಜ್ಯ/ಕೈಗಾರಿಕೆ1066/ಸಿ3486629/01/2008