ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
53ಡಿ36156PDFಮುಕನಚಂದ ಚಗನಲಾಲ ಜೈನ(ಗುಲೇಚಾ)ವಾಣಿಜ್ಯ/ಕೈಗಾರಿಕೆ93373486622/02/2008