ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
53ಡಿ19156PDFದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಮನೋಹರ ಮಹೇಂದ್ರಕರವಾಣಿಜ್ಯ/ಕೈಗಾರಿಕೆ727/13486613/02/2008