ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
53ಡಿ26156PDFಆದಮಸಾಬ ಹುಸೇನಸಾಬ ಕೆಸರಟ್ಟಿವಾಣಿಜ್ಯ/ಕೈಗಾರಿಕೆ964/2ಎ/43486614/11/2007