ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
53ಡಿ29156PDFಬಂದೆಪ್ಪ ಶರಣಪ್ಪ ಕಮತಗಿವಾಣಿಜ್ಯ/ಕೈಗಾರಿಕೆ84/23486628/02/2008