ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
53ಡಿ37156PDFಬಸಪ್ಪ ತಿಪ್ಪಣ್ಣ ಸಜ್ಜನವಾಣಿಜ್ಯ/ಕೈಗಾರಿಕೆ75633486630/01/2008