ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
53ಡಿ43156PDFರಾಘವೇಂದ್ರ ಜೀವಪ್ಪ ಹಂದ್ರಾಳವಾಣಿಜ್ಯ/ಕೈಗಾರಿಕೆ71/ಎ3486610/11/2008