ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
53ಡಿ44156PDFಫೂಲಚಂದ ರತನಚಂದ ಪೋರವಾಲವಾಣಿಜ್ಯ/ಕೈಗಾರಿಕೆ8231/ಎ3486613/02/2008