ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
53ಡಿ45156PDFಸೈಯದಅಲ್ತಾಫ್‌ ತಾಜುದ್ದೀನ ಐರಾಣಿವಾಣಿಜ್ಯ/ಕೈಗಾರಿಕೆ10663486610/03/2008