ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
53ಡಿ46156PDFದಯಾನಂದ ಈಶ್ವರಪ್ಪ ತಪಶೆಟ್ಟಿವಾಣಿಜ್ಯ/ಕೈಗಾರಿಕೆ76033486629/01/2008