ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
53ಡಿ47156PDF1)ಮುರಿಗೆಪ್ಪ 2)ಪ್ರಕಾಶ ತಂ.ಕಾಶಪ್ಪ ನಾರಾವಾಣಿಜ್ಯ/ಕೈಗಾರಿಕೆ8213486630/01/2008