ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
53ಡಿ48156PDF1)ವಿಜಯಕುಮಾರ 2)ಬಸಲಿಂಗಪ್ಪ ಕಾಶಿನಾಥ ನಾವಲಗಿವಾಣಿಜ್ಯ/ಕೈಗಾರಿಕೆ76023486630/01/2008