ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
53ಡಿ51156PDFರಮೇಶ ಶಂಕರಗೌಡ ಪಾಟೀಲವಾಣಿಜ್ಯ/ಕೈಗಾರಿಕೆ9420/ಎ, 420/13486629/01/2008