ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
53ಡಿ56156PDFಅಶೋಕ ನಿಂಗಪ್ಪ ಕೋಟಿಕಲ್ಲವಾಣಿಜ್ಯ/ಕೈಗಾರಿಕೆ9-3486610/11/2008