ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
53ಡಿ58156PDFನೂರಅಹ್ಮದ ಕಾಶಿಮಸಾಬ ಮಂಗಳೂರವಾಣಿಜ್ಯ/ಕೈಗಾರಿಕೆ94023486624/06/2008