ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
53ಡಿ59156PDFಲೀಲಾವತಿ ಮನೋಹರಸ್ವಾಮಿ ರಘುವೀರವಾಣಿಜ್ಯ/ಕೈಗಾರಿಕೆ9-3486621/08/2008