ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
53ಡಿ66156PDFಓಂಪ್ರಕಾಶ ಹನುಮದಾಸ ಝಂವರವಾಣಿಜ್ಯ/ಕೈಗಾರಿಕೆ9580/ಎ3486621/08/2008