ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
53ಡಿ67156PDFಮೂಲಚಂದ ಘಾಸಿಮಲ ಬೇತಾಳವಾಣಿಜ್ಯ/ಕೈಗಾರಿಕೆ9153/33486616/08/2008