ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
53ಡಿ72156PDFಹಂಸರಾಜ ಮಾಣಿಕಚಂದ ಬೇತಾಳವಾಣಿಜ್ಯ/ಕೈಗಾರಿಕೆ7556/ಎ3486619/06/2008