ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
53ಇ191812CORNERಶ್ರೀಮತಿ; ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ಜಿ . ರೋಣದಮೂಲೆ ನಿವೇಶನ ಹರಾಜು0 52545523/10/2003