ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
53164.53PDFಬಿ. ಸಿ. ಲುಕ್ಕ ಪ್ರೋಪ್ರೈಟರ, ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಬಸವರಾಜ ಲುಕ್ಕವಾಣಿಜ್ಯ/ಕೈಗಾರಿಕೆ016363220/10/2009