ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
53ಎಫ್‌12279PDFಭೀಮಪ್ಪ ಕಪತಪ್ಪ ಬಾವಿವಾಣಿಜ್ಯ/ಕೈಗಾರಿಕೆ0 12155430/12/2009