ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
53ಸಿ1596PDFಸುಗಮ ಲೀಜಿಂಗ ಮತ್ತು ಫೈನಾನ್ಸ (ರಿ.)ವಾಣಿಜ್ಯ/ಕೈಗಾರಿಕೆ9 1744223/10/2009