ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
53ಎಫ್‌24279PDFಗಣಪತಸಾ ಪಾಂಡುರಂಗಸಾ ದಾನಿವಾಣಿಜ್ಯ/ಕೈಗಾರಿಕೆ1064/2112155401/12/2008