ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
53ಡಿ69156PDFಪ್ರಕಾಶ ಸಂಗಪ್ಪ ಬಡದಾಳಿವಾಣಿಜ್ಯ/ಕೈಗಾರಿಕೆ841/1+23486601/12/2008