ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
5327189PDF1.ಚನ್ನಯ್ಯ ಪಂಚಯ್ಯ ಬಳೂಲಮಠ 2.ಶಿವಕುಮಾರ ಪಂಚಯ್ಯ ಬಳೂಲಮಠವಾಣಿಜ್ಯ/ಕೈಗಾರಿಕೆ82817360201/12/2008