ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
5394.53PDFಶಂಕ್ರಪ್ಪ ರಾಮಪ್ಪ ಬೇವಿನಮಟ್ಟಿವಾಣಿಜ್ಯ/ಕೈಗಾರಿಕೆ8-363204/07/2008