ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
53ಡಿ3156PDFಪುರುಷೋತ್ತಮ ಶಂಕರಲಾಲ ಲೋಹಿಯಾವಾಣಿಜ್ಯ/ಕೈಗಾರಿಕೆ75843486628/02/2008