ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
53ಡಿ18156PDFತಾಯಪ್ಪ ಗೋವಿಂದಪ್ಪ ಹಂಚಾಟೆವಾಣಿಜ್ಯ/ಕೈಗಾರಿಕೆ8288/ಎ13486629/01/2008