ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
53ಡಿ62156PDFಕಮಲಕಿಶೋರ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಜಾಜುವಾಣಿಜ್ಯ/ಕೈಗಾರಿಕೆ93473486603/02/2009