ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
53804.53PDFಗುರುಸಿದ್ದಪ್ಪ ಶ್ರೀಶೈಲಪ್ಪ ಕಂಕಣಮೇಲಿವಾಣಿಜ್ಯ/ಕೈಗಾರಿಕೆ0421363224/02/2009