ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
53814.53PDFಮಾರುತಿ ರಾಮಚಂದ್ರ ಮಿರಜಕರವಾಣಿಜ್ಯ/ಕೈಗಾರಿಕೆ0420363224/02/2009