ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
53ಸಿ2496PDFಗೋವಿಂದಲಾಲ ಶಿವನಾರಾಯಣ ಪಿಪಲ್ದಾವಾಣಿಜ್ಯ/ಕೈಗಾರಿಕೆ7321744216/08/2008