ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
53634.53PDFಅಶೋಕ ಈಶ್ವರ ಪ್ರಧಾನಿವಾಣಿಜ್ಯ/ಕೈಗಾರಿಕೆ3383363212/01/2009