ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
53ಸಿ2569PDFಶ್ರೀಮತಿ ಪ್ರಭಾವತಿ ಗೋವಿಂದರಾವ ಗುಡಗುಂಟಿಬಾಡಿಗೆದಾರರು10ಟಿ.ಪಿ.ನಂ. 2551744215/02/2012