ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
5322189PDFರಾಚಪ್ಪ ಅಂದಾನೆಪ್ಪ ಹುಲ್ಯಾಳವಾಣಿಜ್ಯ/ಕೈಗಾರಿಕೆ744,41/ಬಿ7360215/12/2008