ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
53ಸಿ696PDF1.ಗಣಪತಿ ಮಹಾಲಿಂಗ ಉಡುಪಿ 2.ಲೀಲಾವತಿ ಚನಬಸಪ್ಪ ಬರಗುಂಡಿವಾಣಿಜ್ಯ/ಕೈಗಾರಿಕೆ9117/ಎ1744216/08/2008