ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
53ಡಿ15156PDFಜೇಷ್ಠಮಲ ಬಿ. ಬೇತಾಳ ಪ್ರೋಪೈಟರ ಸುಮತಲಾಲ ಬಿ.ಬೇತಾಳ.ವಾಣಿಜ್ಯ/ಕೈಗಾರಿಕೆ75793486618/11/2008